Skip to Main Content

TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ (OER)

Trang thông tin cung cấp nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, được xuất bản bởi các trường đại học danh tiếng trên thế giới nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập tại các trường đại học ở Việt Nam.

Nguồn OER dạng hình ảnh của thư viện, bảo tàng, trung tâm lưu trữ

Một số trang web cung cấp ảnh theo giấy phép mở

Nguồn video được xuất bản theo giấy phép mở