Skip to main content

Nguồn tài nguyên giáo dục truy cập mở

Cung cấp nguồn tài liệu hữu ích, được xuất bản dưới dạng truy cập mở bởi các trường đại học danh tiếng trên thế giới nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập tại các trường đại học ở Việt Nam.

Giới thiệu nguồn tài nguyên giáo dục truy cập mở

"Tài nguyên giáo dục truy cập mở (TNGDM) bao gồm tất cả các dạng tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập trong nhà trường được xuất bản rộng rãi với quyền truy cập mở. Bản chất của loại tài liệu này cho phép việc nhân bản, sử dụng, thay đổi và chia sẻ lại nội dung tài liệu hoàn toàn miễn phí và hợp pháp. Tài nguyên giáo dục mở bao gồm nhiều loại từ sách giáo khoa (SGK) đến chương trình đào tạo, đề cương môn học, bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, báo cáo, âm thanh, hình ảnh và chương trình mô phỏng” (Trích dẫn từ trang UNESCO).

 

Tài nguyên giáo dục mở là tài liệu giảng dạy luôn có sẵn ở dạng trực tuyến để truy cập. Trong khi cho phép truy cập mở đến nội dung thì các tài liệu này vẫn còn có một số quy định về nhân bản, sử dụng, chỉnh sửa và chia sẻ lại nội dung được ghi rõ trong giấy phép truy cập mở.

 

Thông tin chi tiết về Tài nguyên giáo dục mở, bao gồm quản lý, sử dụng trong giảng dạy và học tập, các khía cạnh về kĩ thuật và luật pháp, tham khảo thêm trang web của UNESCO hoặc JISC - một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận của Anh: JISC guide on OERs và Univerisity of Massachussets Darmouth OER LibGuide.

Tham khao thêm nguồn tài liệu bằng tiếng Việt về tài nguyên giáo dục truy cập mở

Xem thêm đoạn phim giới thiệu nguồn tài nguyên giáo dục truy cập mở